نمایندگی روزنامه قدس

مدیر سایت

منتشر شده در ۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

نمایندگی روزنامه قدس

پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار از جمله نمایندگی روزنامه قدس

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﺪف ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ . واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨﮥ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ واﺣﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
۱- ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ , ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺠﻼت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف
۲- اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ (PR)
۳- ﻣﺬاﮐﺮه و چاپ آﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ
۴- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺎپ و درج آﮔﻬﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺠﻼت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

شماره تماس:۷۷۰۷۳۴۴۴-۰۲۱

 لطفا جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره روی اینلینک  کلیک کنیدخبرنامه

به خبر نامه ما بپیوندید تا روزانه اخبار جدید برایتان ایمیل شود از فرم زیر اقدام نمایید.

پشتیبانی

پشتیبانی همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 09:00 الی 17:00.

پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 12:30.

ارتباط با ما

تهران - نارمک
تلفن
02177923473
02177935176
info.77073444[at]gmail.com
kanoontablighati_bot
ادمین:
kanoontablighati_admin

ertebat gostar ارتباط گستر +982177973444 email

همراه همیشگی شما

qrcode

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد-طراحی وب سایت توسطHesam Safavi